Často riešené problémy

 Pred kontaktovaním servisnej služby si prosím pozorne prečítajte najčastejšie otázky, ktoré sa môžu objaviť v prípade problémov s prevádzkou kotla.

 

1. Nízka tepelná účinnosť

Problém Spôsob riešenia
Možné zanesené dymovody(komín) Vyčistite dymovody, skontrolujte priechodnosť komína.
V kotolni nie je dostatok vzduchu. Skontrolujte potrubia na prívod vzduchu do kotolne.
Príliš veľký ťah komína. Obmedzte ťah pomocou regulátora ťahu.
Problém so správnou funkciou ovládača, podávača alebo dúchadla. Nastavte horák, skontrolujte nastavenie horáka podľa tabuliek nastavenia výkonu,
skontrolujte správne prúdenie vzduchu v horáku.
Spaľovanie nevhodného paliva. Zásobte sa kvalitným palivom.

2. Dymenie

Problém Spôsob riešenia
Nedostatočný ťah komína. Skontrolujte ťah komína, priechodnosť dymovodu, porovnajte so záznamom v záručnom liste.
Špinavé dymovody. Kotol dôkladne vyčistite.
Opotrebované tesnenie dvierok (tesniaci materiál), netesnosť palivovej nádrže. Vymeňte  tesnenia.
Netesné spojenie medzi kotlom a komínom. Utesnite alebo vymeňte spojku.
Vzduchové dýzy horáka sú upchaté. Vyčistite vzduchové trysky v horáku, vyčistite a utesnite horák.

3. Nepravidelné horenie ohňa v horáku

Problém Spôsob riešenia
Slabý, nízky, červený dymiaci plameň naznačuje nedostatočné množstvo vzduchu Zvýšte výkon dúchadla, skontrolujte vzduchové dýzy horáka, vyčistite zmiešavač vzduchu.
Svetlo žltý oheň, ktorý sa veľkým prúdom zmení na biely, naznačuje príliš veľa vzduchu v horáku. Znížte prietok dúchadla.
Spaľovanie paliva pod roštom naznačuje nesprávne nastavenie podávača alebo príliš vysoký prietok vzduchu. Nastavte horák podľa tabuľky regulácie výkonu.
Padajúce nespálené kúsky uhlia mimo oblasti roštu. Prestavte horák podľa tabuľky regulácie výkonu, predĺžte dobu zastavenia podávača.Po asi 30 minútach ho prípadne skontrolujte a upravte.

4. Podávač nefunguje napriek signalizácii jeho činnosti na ovládači

Problém Spôsob riešenia
Napriek údajom na ovládači podávač nepodáva palivo V menu regulátora „TYP HORENIA“ skontrolujte či je zvolený automatický režim.

Skontrolujte, či nie je podávač zablokovaný - odblokujte ho.

Závlačka / závlačky - vymeňte.

Skontrolujte snímač STB.

Skontrolujte kondenzátor motora, vymeňte ho za nový (iba oprávnené osoby alebo zavolajte servis).

Skontrolujte správnosť pripojenia podávača (iba oprávnené osoby alebo zavolajte servis).

5. Ventilátor nepracuje napriek signalizácii na ovládači

Problém Spôsob riešenia
Napriek stavovým indikáciám na displeji ofukovač nefunguje Skontrolujte pripojenie napájacieho kábla k dúchadlu.

Skontrolujte koncový spínač (ak je namontovaný).

Skontrolujte elektrické pripojenia (iba oprávnenými osobami alebo zavolajte servis).

Opotrebovaný motorový kondenzátor, vymeňte ho za nový (iba oprávnené osoby alebo zavolajte servis).

6. Časté porušovanie ochrany závitovkového podávača

Problém Spôsob riešenia
Motor a redukčná objímka sa otáčajú, mechanizmus nepodáva palivo a po chvíli zlomí závlačku Vyrovnajte palivovú nádrž vzhľadom na výmenník, referenčným bodom je prívodné potrubie kolmo na kotol a lineárne k horáku.

Opotrebovaný podávačový mechanizmus, vymeňte ho za nový.

Uhlíkové usadeniny v kolene retorty, retortu mechanicky očistite, upravte parametre spaľovania, aby sa takýmto prípadom zabránilo. Spálená špička skrutky spôsobená nedostatočným spaľovaním, vymeňte skrutku za novú a správne nastavte horák, aby sa situácia neopakovala.