Záručné podmienky

1. Ručiteľ poskytuje kupujúcemu záruku na predaný produkt za podmienok stanovených v používateľskej príručke pripojenej ku každému produktu.

2. Záruka platí na území Slovenskej republiky.

3. Záruka sa na vykurovací kotol vydáva za predpokladu, že dôjde k úplnému zaplateniu predmetu zmluvy a k zaslaniu kópie správne vyplneného záručného listu na adresu dodávateľa.

4. Na kotol sa nevzťahuje záruka, ak do 14 dní od dátumu prvého uvedenia do prevádzky spoločnosti TEKLA Slovakia, s.r.o., Gemerská cesta 4/7, 98401 Lučenec , nebude zaslaný, správne vyplnený Záručný list so všetkými požadovanými informáciami alebo ak záručný list neobsahuje číslo kotla, užívateľské údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo ), inštalačné údaje, hodnoty regulačných parametrov kotla, druh paliva.

5. Nevyplnený a nedoručený záručný list je neplatný !

6. Záruka sa nevzťahuje na kotol, ak sa čísla kotla, regulátora alebo prevodového motora nezhodujú s číslami v cestovnom pase kotla. (Počas návštevy servisného technika je dôležité zmeny dokončiť, nedostatok záznamu vedie k odmietnutiu záručnej opravy.)

7. Garant zabezpečuje efektívnu prevádzku kotla za predpokladu, že budú dôsledne dodržané podmienky stanovené v návode na obsluhu a údržbu, najmä pokiaľ ide o parametre týkajúce sa paliva, komína, vody kotla, pripojenia na ústredné kúrenie.